Verejnosť

Základné informácie

Typ školy: súkromné bilingválne gymnázium
Základné dokumenty:
- Rozhodnutie MŠ SR o zaradení SG Žilina do siete stredných škôl MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2001
- Zriaďovacia listina SG Žilina zo dňa 2.3.2001
Odbor: 7902J74 – bilingválne štúdium
Kód školy: 651030
IČO: 37804324
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 5 rokov
Vyučovacie jazyky: slovenský a anglický
Povinne voliteľné jazyky:
- španielsky, nemecký, francúzsky
Talentové skúšky:
- testová forma (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, matematika, biológia, chémia, občianska náuka, dejepis, zemepis)
- 10. apríla 2017
Záverečné skúšky:
- maturita v 4. roč. z predmetu slovenský jazyk a literatúra
- maturita v 5. roč. z predmetu anglický jazyk a minimálne z dvoch odborných predmetov podľa zamerania výberového štúdia žiaka.
Stravovanie:
- zabezpečené v školskej výdajni stravy

Finančné podmienky štúdia

Finančné podmienky štúdia na Súkromnom gymnáziu sú obsiahnuté v Zmluve o poskytnutí vzdelania na Súkromnom gymnáziu, v čl. 4: Platby spojené so štúdiom.
Ročný príspevok žiaka (zákonného zástupcu) na školský rok štúdia je 1000,00€.
Ročný príspevok je žiak (zákonný zástupca) povinný uhradiť poskytovateľovi – Súkromnému gymnáziu - bezhotovostným prevodom alebo v hotovosti do pokladne na ekonomickom úseku poskytovateľa najviac v dvoch splátkach:
- prvá splátka vo výške 360,00€ najneskôr do 15. septembra príslušného školského roku,
- druhá splátka vo výške 640,00€ najneskôr do 15. januára príslušného školského roku.
Pri bezhotovostnom prevode žiak (zákonný zástupca) :
- používa variabilný symbol, ktorý mu bol pridelený pri podpísaní zmluvy,
- uvedie do správy pre prijímateľa meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú žiak navštevuje.
Okrem ročného príspevku za štúdium je žiak (zákonný zástupca) povinný uhradiť zápisné do príslušného ročníka najneskôr do 30. júna kalendárneho roku, v ktorom dôjde k začatiu príslušného školského roku. Výška zápisného do každého ročníka je 100,00€.
V prípade vykonávania akýchkoľvek opravných skúšok alebo opravných maturitných skúšok v mimoriadnom termíne je žiak povinný zaplatiť poskytovateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred stanoveným termínom skúšky:
- za opravnú skúšku – 16,50€
- za opravnú maturitnú skúšku – 33,00€
Z ročného príspevku žiaka na štúdium nie je hradené:
- stravné v školskej jedálni,
- ubytovanie v domove mládeže,
- lyžiarsky a plavecký výcvik.
Tieto položky sú hradené žiakom v závislosti od poskytovateľa danej služby.
Školský účet: IBAN SK7209000000000421733173

Činnosti výchovného poradcu

- pomoc pri školských problémoch – zhoršený prospech, zlá adaptácia na školské prostredie, príprava na vyučovanie, problémy s učením, špecifické poruchy učenia,
- pomoc pri osobných problémoch,
- zabezpečenie a sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci prostredníctvom Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne,
- primárna prevencia sociálno-patologických javov.
- profesijné smerovanie, výber študijného zamerania do 4. ročníka,
- zabezpečenie testov profesijnej orientácie prostredníctvom psychológov,
- komplexné informácie o vysokých školách a možnostiach štúdia na vysokých školách: študijné odbory, študijné programy, prijímacie pohovory – prihlášky, termíny, profilové predmety, testy, prípravné kurzy na   vysoké školy, informačné dni, dni otvorených dverí, konzultačné dni,
- poradenstvo pri výbere vysokej školy a študijného zamerania,
- osobné individuálne pohovory so zameraním na vysoké školy,
- pomoc pri vypĺňaní a odosielaní prihlášok na vysoké školy a všetky náležitosti s tým spojené /tlačivá, potvrdenia, vysvedčenia, diplomy, známky, platby/ + elektronické vypĺňanie prihlášok na vysoké školy,
- informácie súvisiace s procesom nostrifikácie dokladov /Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní – tlačivá žiadostí, proces nostrifikácie, potrebné doklady/.

Centrum voľného času


1. CHARAKTERISTIKA SÚKROMNÉHO ŠKOLSKÉHO CENTRA VOĽNÉHO ČASU (ďalej iba SŠCVČ)

V roku 2005 začalo svoju činnosť Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti pri Súkromnom gymnáziu. Od 1. 1. 2013 ďalej funguje pod názvom Súkromné školské centrum voľného času. Cieľom SŠCVČ je, aby každý žiak školy dobrovoľne a pravidelne navštevoval minoškolskú aktivitu. Rovnako cieľom je prispôsobiť činnosť SŠCVČ záujmom žiakov a umožniť im zaoberať sa aktivitami, na ktoré v školskom rozvrhu nie je čas ani priestor a ušetriť tak čas a peniaze, ktoré by rodičia vynaložili na platené mimoškolské krúžky a kurzy. Žiaci sa môžu venovať tomu, čo ich naozaj zaujíma a môžu pracovať s pedagógmi, ktorých poznajú a s ktorými sa cítia príjemne. Náplňou záujmových útvarov sú rôzne druhy aktivít od jazykových zaujmových útvarov cez športové útvary, počítače, literatúru, dejiny, ekonomiku, prírodné vedy až po tvorivé dielne. Žiaci vyšších ročníkov môžu záujmové útvary využívať na špecializovanú prípravu na ďalšie štúdium. V priestoroch SŠCVČ máme k dispozícii počítačové miestnosti, knižnicu, biologicko-chemické laboratórium, matematicko-fyzikálne laboratórium, dejepisnú učebňu, jazykovú učebňu, školskú kaviareň Yaman, desať miestností pre záujmovú činnosť, telocvičňu, posilňovňu, horolezeckú stenu a viacúčelové ihrisko. V rámci SŠCVČ realizujeme aj príležitostné minoškolské podujatia ako napríklad rôzne exkurzie, súťaže, výmenné pobyty žiakov, filmové a divadelné predstavenia, konferencie, semináre a prednášky. V školskom roku 2015/2016 je v SŠCVČ prihlásených 105 žiakov Súkromného gymnázia.

2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY

Výchovný program SŠCVČ vychádza z cieľov a princípov výchovy a vzdelávania ustanovenými v zákone č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), z tvorivo-humanistickej princípov a z koncepcie neformálneho vzdelávania.
Poslaním SŠCVČ pri Súkromnom gymnáziu je:
- pomáhať žiakom užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať
- rozvíjať osobnosť, záujmy a talent žiakov
- rozvíjať schopnosti a športové predpoklady žiakov
- podporovať tvorivosť žiakov
- vytvárať podmienky na rozvoj praktických zručností žiakov
- rozvíjať schopnosť žiakov reprezentovať seba, svoju školu, mesto, štát
Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa súvisiacich s rozvojom schopnosti užitočne tráviť voľný čas a aktívne oddychovať. Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových, motivačných a aktivizujúcich metód a foriem práce, partnerský vzťah k žiakom, humanistické hodnotenie dieťaťa, využívanie moderných IKT a úzku spoluprácu s rodinou žiaka. Dlhodobo sa zapájame do rôznorodých súťaží a konferencii orientovaných na prezentáciu talentu a špecifických schopností žiakov. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti žiaka a na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností. Kvalitu výchovno-vzdelávacej, oddychovej a záujmovej činnosti chceme ďalej zvyšovať zlepšením materiálnych a priestorových podmienok na činnosť záujmových útvarov a orientovaním ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov na problematiku moderných metód práce.

3. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Dochádzka žiaka do SŠCVČ je pravidelná alebo nepravidelná. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a oddychovú činnosť realizujeme pravidelnými, priebežnými príležitostnými, prázdninovými činnosťami, spontánnymi činnosťami v záujmovom útvare a jednorazovými podujatiami v SŠCVČ. Pedagogickí zamestnanci uplatňujú predovšetkým aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou žiaka. Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v SŠCVČ je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia, záujmová alebo oddychová aktivita v záujmovom útvare.

4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY

Výchovu a vzdelávanie vo voľnom čase žiakov realizujeme v týchto výchovných oblastiach:
- spoločensko-vedná
- vzdelávacia
- pracovno-technická
- prírodovedno-environmentálna
- esteticko-kultúrna (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
- telesná a športová